fbpx
Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów w obszarze domeny internetowej mojamiska.pl w ramach Programu Moja Miska.

2. Program personalizacji karmy dla psów Moja Miska [zwany dalej „Programem Moja Miska”] polega w szczególności na:

– pomocy osobom korzystającym z Programu Moja Miska („Klientom”) w doborze odpowiedniej karmy dla psów (wraz z określeniem sugerowanego sposobu dawkowania karmy) i/lub innych spersonalizowanych produktów oraz

– umożliwieniu zakupu spersonalizowanej karmy i/lub innych spersonalizowanych produktów za pośrednictwem strony internetowej mojamiskapl

3. Program Moja Miska działa na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

4. Szczegółowe zasady Programu Moja Miska opisane są w § 2 Regulaminu.

5. Podmiotem prowadzącym Program Moja Miska jest: Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-390, ul. Grójecka 208, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554566, NIP: 522-30-28-050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł („Happy Pets”). Kontakt z nami możliwy jest telefonicznie pod numerem: 22 37 90 525 w godzinach 9-17, pod adresem email: [email protected] lub pisemnie pod adresem Happy Pets, tj. Warszawa (02-390), ul. Grójecka 208.

6. Regulamin jest integralną częścią umów zawieranych z Klientami w ramach Programu Moja Miska.

7. Warunkiem zawarcia umów w ramach Programu Moja Miska jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

8. Ceny podane na stronie internetowej mojamiska.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Produkty oferowane w ramach Programu Moja Miska są wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. Korzystanie ze strony internetowej mojamiska.pl oraz indywidualnego konta Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do rejestracji na stronie internetowej mojamiska.pl, a także do składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej mojamiska.pl w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

§2 Zasady Programu Moja Miska

1. W ramach Programu Moja Miska mogą być zawarte następujące umowy:

• umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnego konta Klienta na stronie mojamiska.pl

• umowa o świadczenie usługi polegającej na pomocy Klientowi w doborze odpowiedniego rodzaju karmy dla psa Klienta oraz na poinformowaniu Klienta o sugerowanym sposobie dawkowania karmy – w oparciu o informacje podane przez Klienta, w tym także usługa polegająca na przypominaniu Klientowi o możliwości zamówienia porcji karmy,

• umowa sprzedaży pierwszej i ewentualnie kolejnych porcji spersonalizowanej karmy,

• umowa sprzedaży innych spersonalizowanych produktów.

2. Korzystanie z Programu Moja Miska nie jest dodatkowo płatne. Płatne są wyłącznie zamawiane porcje karmy i/lub inne spersonalizowane produkty. W ramach Programu Moja Miska mogą być jednak organizowane promocje, polegające m.in. na wydawaniu darmowych porcji karmy.

3. W celu skorzystania z Programu Moja Miska Klient:

• zakłada indywidualne konto na stronie mojamiska.pl (zasady tworzenia i prowadzenia indywidualnego konta Klienta zostały opisane w § 3 Regulaminu);

• przy użyciu indywidualnego konta Klient tworzy profil swojego psa, w którym podaje wiek, rasę, wagę, uczulenia, ulubione smaki, opcjonalnie zdjęcie, oraz ewentualnie inne dane określone w formularzu.

4. Na podstawie danych z profilu psa specjalnie przygotowany algorytm Programu Moja Miska proponuje Klientowi konkretny rodzaj karmy wraz ze wskazówkami dotyczącymi dawkowania oraz inne spersonalizowane produkty, jak również daje możliwość zamówienia danej karmy i/lub innych spersonalizowanych produktów za pośrednictwem strony internetowej mojamiska.pl  Jeśli Klient nie złoży zamówienia, wysyłane są do Klienta e-mailem przypomnienia o możliwości złożenia zamówienia.

5. Gdy do końca sugerowanego okresu dawkowania zamówionej przez Klienta porcji karmy zostają dwa tygodnie (lub mniej w przypadku dużych psów), wysyłany jest do Klienta e-mail i/lub sms z przypomnieniem o możliwości zamówienia kolejnej porcji karmy. Jeśli Klient nie złoży zamówienia, możliwe jest jeszcze dwukrotne wysłanie e-maila i/lub sms-a z przypomnieniem oraz telefon do Klienta z przypomnieniem i/lub pytaniem dlaczego Klient nie zdecydował się na zakup kolejnej porcji karmy.

6. Klient ma prawo wyłączyć lub ograniczyć opisane wyżej usługi przypomnienia poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]. Podmiot prowadzący Program Moja Miska także ma prawo wyłączyć lub ograniczyć świadczenie opisanych wyżej usług przypomnienia.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze strony internetowej mojamiska.pl i jej zawartości ma wyłącznie charakter sugestii. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostarczone w ramach Programu Moja Miska wskazówki żywieniowe, przewodniki karmienia i/lub plany karmienia, w tym sugerowane dzienne zapotrzebowanie na karmę, są jedynie orientacyjne. Obowiązkiem Klienta jako właściciela zwierząt domowych jest kontrolowanie wagi i stanu zdrowia swojego zwierzaka. Jakiekolwiek obawy dotyczące wagi i stanu zdrowia zwierzaka Klienta powinny być konsultowane z lekarzem weterynarii. Wyłączną odpowiedzialność za ostateczne decyzje dotyczące żywienia zwierzaka ponosi Klient.

8. Podmiot prowadzący Program Moja Miska nie weryfikuje danych podawanych przez Klientów w związku z Programem Moja Miska, w tym za pośrednictwem strony internetowej mojamiska.pl w szczególności danych dotyczących psa Klienta. Zakładamy, że podane przez Klienta informacje są prawdziwe, pełne i rzetelne.

9. W przypadku przekazania w ramach Programu Moja Miska przez Klienta opinii produktów i zdjęć psa, Klient oświadcza, że upoważnia podmiot prowadzący Program Moja Miska – Happy Pets – do nieodpłatnego korzystania z przekazanych Happy Pets:

– napisanych przez Klienta opinii produktów oraz

– wykonanych przez Klienta zdjęć psa,

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w celach marketingowych i na portalach społecznościowych (tj. udziela licencji niewyłącznej w powyższym zakresie). Udzielenie licencji następuje z chwilą każdorazowego przekazania opinii i/lub zdjęć. Happy Pets może upoważnić inne osoby do korzystania z utworów w zakresie uzyskanej licencji. Klient oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji niewyłącznej w powyższym zakresie.

10. Podmiot prowadzący program Moja Miska może organizować promocje na zamówienia w ramach Programu Moja Miska, w tym ofertę powitalną obejmującą pierwsze zamówienie lub jego część. O warunkach korzystania z promocji podmiot prowadzący Program Moja Miska zawiadomi każdorazowo na stronie internetowej mojamiska.pl.

§3 Zasady rejestracji i korzystania z konta na stronie mojamiska.pl

1. Jeżeli Klient chce skorzystać z Programu Moja Miska musi utworzyć indywidualne konto za pośrednictwem strony internetowej mojamiska.pl

2. Utworzenie konta, poza możliwością korzystania z Programu Moja Miska, pozwala także na świadczenie drogą elektroniczną usług polegających na usprawnieniu składania zamówień i opiniowania produktów, a także na korzystaniu z innych, dodatkowych usług za pośrednictwem strony internetowej mojamiska.pl w zakresie w jakim w danym czasie usługi te funkcjonują.

3. Rejestracja i założenie konta są bezpłatne.

4. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej mojamiska.pl

5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem.

6. W celu zakończenia procesu rejestracji i założenia konta Klient zobowiązany jest zaakceptować Regulamin poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta.

8. Konto dostępne jest dla Klientów, którzy zalogują się do konta podając login i hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.

9. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

10. Każda ze stron umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta może wypowiedzieć umowę bez wskazania przyczyn, w trybie natychmiastowym, poprzez usunięcie konta.

11. Usunięcie konta oznacza rezygnację z Programu Moja Miska, tj. powoduje brak możliwości sugerowania odpowiedniej karmy i/lub innych spersonalizowanych produktów oraz składania zamówień porcji karmy.

12. Usunięcie konta nie ma wpływu na zamówienia złożone do czasu usunięcia konta.

§4 Zamówienia

1. Zamówienia w ramach Programu Moja Miska można składać poprzez formularz dostępny za pośrednictwem indywidualnego konta Klienta na stronie internetowej mojamiska.pl (po uprzednim zdefiniowaniu jednego lub więcej profili psów za pośrednictwem indywidualnego konta Klienta). Zmiana rodzaju karmy i/lub innych spersonalizowanych produktów, jakie Klient może zamówić dla danego psa, możliwa jest jedynie poprzez zmianę danych w profilu danego psa.

2. Warunkiem realizacji zamówienia towaru w ramach Programu Moja Miska jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

3. Dla Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej mojamiska.pl przy zamawianym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka, cechy, elementy wchodzące w skład towaru i/lub zestawu, termin i sposób dostawy.

4.  Zawarcie umowy sprzedaży wymaga przeprowadzenia całej procedury związanej ze złożeniem zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą (w dacie) kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę”.

5. W ramach Programu Moja Miska Klient, który rozpoczął procedurę składania zamówienia, ale jej nie ukończył może otrzymać e-mailem przypomnienia.

6. Klient ma prawo wyłączyć lub ograniczyć opisane wyżej usługi przypomnienia poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]. Podmiot prowadzący Program Moja Miska także ma prawo wyłączyć lub ograniczyć świadczenie opisanych wyżej usług przypomnienia.

7. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia z powodu braku dostępności zamówionego towaru, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy Klient zostanie o tym powiadomiony i zostanie mu zwrócona cała otrzymana kwota.

§5 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności i Dostawa, dostępnej pod linkiem: https://www.mojamiska.pl/platnosc-i-dostawa/.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i są cenami brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Płatności są obsługiwane przez spółkę Tpay z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, NIP: PL7773061579

§6 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. O wyborze sposobu dostawy i przewoźnika decyduje Klient (w przypadku dostępności różnych przewoźników).

2. Podmiot prowadzący Program Moja Miska zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru bez wad.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. Termin dostawy został określony w zakładce Formy płatności i Dostawa, dostępnej pod linkiem: https://www.mojamiska.pl/platnosc-i-dostawa/. Dokładamy starań, aby tego terminu dochować, natomiast ostateczny termin dostawy nie powinien się różnić o więcej niż 7 dni roboczych.

5. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru w terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta, zamówienie dotyczące tego towaru uważa się za anulowanie, a towar zostanie odesłany do Happy Pets. Klient zostanie o zwrocie powiadomiony. Kwota otrzymana od Klienta, pomniejszona o koszty zwrotu towaru do Happy Pets, zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient. Koszt zwrotu towaru do Happy Pets uważa się za odszkodowanie należne Happy Pets z tytułu nieodebrania przez Klienta towaru w terminie z przyczyn leżących po stronie Klienta (na podstawie art. 494 §1 zd.2 Kodeksu cywilnego).

6. Darmowa dostawa przy zamówieniu o wartości od 220 zł.

§7 Wysyłka faktur drogą elektroniczną

1. Zawierając umowę sprzedaży w ramach Programu Moja Miska i akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Happy Pets Sp. z o.o. w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 oraz 106m ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.).

2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Happy Pets do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej, Happy Pets przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

3. Happy Pets wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu konta Klienta.

§8 Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np.: paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku wady towaru Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z pisemnym opisem wady na adres pocztowy podmiotu prowadzącego Program Moja Miska, tj. Happy Pets Sp. z o.o., Warszawa 02-390, ul. Grójecka 208.

3. Happy Pets ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu doręczenia pisemnego oświadczenia Klienta w przedmiocie reklamacji.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszty dostaw ponosi Happy Pets.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarze (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim taka różnica zgodnie z prawem jest kwalifikowana jako wada towaru.

6. Jeżeli Klient nie zgadza się z decyzją Happy Pets o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.

7. W przypadku wystąpienia sporu, Klient będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia z Happy Pets, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

(dotyczy wyłącznie konsumentów oraz od 1 czerwca 2020 roku osób wskazanych w art. 38a Ustawy o Prawach konsumenta w sytuacjach wskazanych w tym przepisie)

1. W zakresie w jakim na rzecz Klienta świadczona jest usługa personalizacji karmy, Klient potwierdza, że z chwilą zdefiniowania profilu psa i otrzymania informacji o spersonalizowanej karmie, usługa ta zostaje w pełni wykonana za zgodą Klienta, i w związku z tym z tą chwilą Klient traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie tej usługi (na podstawie art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, dalej „Ustawa”).

2. W zakresie w jakim Klientowi sprzedawane są porcje spersonalizowanej karmy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży danej porcji karmy, z uwagi na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanej przez Klienta oraz służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta (na podstawie art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta).

3. Na podstawie Ustawy, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży towarów innych niż spersonalizowana karma i spersonalizowane przysmaki, Klient będący konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w pkt 5-7 poniżej.

4. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Happy Pets (pismo wysłane pocztą na adres Happy Pets lub na adres e-mail: [email protected]), w terminie 14 dni od odbioru towaru lub w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu.

5. Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca towar na adres Happy Pets. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

6. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient zapłaci na rzecz Happy Pets kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Happy Pets o odstąpieniu od umowy.

7. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej ,Happy Pets zwraca Klientowi wszystkie zapłacone kwoty w tym koszty pierwotnego dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Happy Pets). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

8. Ze zwrotem płatności Happy Pets wstrzymuje się do dnia otrzymania towaru lub do dnia otrzymania potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

9. W przypadku naruszenia przez Klienta terminu określonego w pkt 4 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.

§10 Zasady rejestracji i korzystania z konta w związku z Programem Lojalnościowym Moja Miska- „Łapki”

1. Za każdy zakup karmy dokonany w ramach Programu Moja Miska Klient otrzymuje „Łapki” w ramach Programu Lojalnościowego Moja Miska – „Łapki”.

2. Szczegółowe zasady zbierania i wykorzystywania „Łapek” w ramach Programu Lojalnościowego Moja Miska – „Łapki” opisane są w §11 Regulaminu.

3. Każdy Klient, który założy konto na stronie mojamiska.pl, po złożeniu zamówienia na spersonalizowaną karmę, automatycznie ma naliczane „Łapki” w ramach Programu Lojalnościowego Moja Miska – “Łapki”.

4. Jeżeli Klient nie chce brać udziału w Programie Lojalnościowym, nie wykorzystuje „Łapek” przy realizacji zamówienia.

5. Informacja o liczbie dostępnych „Łapek” dostępna jest dla Klientów, którzy zalogują się na swoje konto podając login i hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.

§11 Regulamin Programu Lojalnościowego Moja Miska – „Łapki”

1. Warunkiem uczestnictwa w programie Program Lojalnościowy Moja Miska jest założenie konta w sklepie mojamiska.pl Tylko wtedy Klient będzie mógł przystąpić do programu i zbierać punkty nazwane dla potrzeb programu „Łapkami”.

2. Program Lojalnościowy Moja Miska nie dotyczy odbiorców prowadzących działalność gospodarczą.

3. Zasady przyznawania „Łapek”:

a)„Łapki” przyznawane są za ilość zakupionych kg spersonalizowanej karmy

b)Klient może osiągnąć kolejno trzy statusy: Brązowy, Srebrny i Złoty,

c)Każdy status ma określone zasady zbierania „Łapek”:

•status Brązowy – przyznawany jest każdemu Klientowi po założeniu konta i złożeniu pierwszego zamówienia na karmę,

•status Srebrny – przyznawany jest każdemu Klientowi po osiągnięciu poziomu zakupu 50 kg karmy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obowiązuje przez okres12 miesięcy od daty przyznania tego statusu (chyba że w tym czasie Klient otrzyma status Złoty, wtedy zastosowanie znajdzie punkt poniżej). Po tym okresie status zależy od ilości środków wydanych na zakup produktów w trakcie tych 12 miesięcy.

•status Złoty – przyznawany jest każdemu Klientowi po osiągnięciu poziomu zakupu 100 kg karmy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obowiązuje przez okres12 miesięcy od daty przyznania tego statusu. Po tym okresie status zależy od ilości środków wydanych na zakup produktów w trakcie tych 12 miesięcy.

d) Wartość Łapek:

•dla statusu Brązowego każda „Łapka” przyznana zgodnie z niniejszym Regulaminem uprawnia do rabatu lojalnościowego o wartości 0,50 zł,

•w statusie Srebrnym każda Łapka” przyznana zgodnie z niniejszym Regulaminem uprawnia do rabatu lojalnościowego o wartości 1,00 zł,

•w statusie Złotym każda „Łapka” przyznana zgodnie z niniejszym Regulaminem uprawnia do rabatu lojalnościowego o wartości 1,20 zł,

e) Maksymalny Rabat Lojalnościowy do wykorzystania przy pojedynczym zamówieniu nie może przekroczyć 50% wartości zamówionych Produktów.

f)„Łapek” nie można wykorzystać w stosunku do Produktów w promocyjnej cenie.

4. „Łapki” naliczane są indywidualnie na koncie Klienta. System naliczający „Łapki” uaktywnia się automatycznie po założeniu konta w sklepie mojamiska.pl.

5. „Łapki” naliczają się w momencie zrealizowania zamówienia przez Klienta.

6. ”Łapki” naliczane są wyłącznie za zakup karmy w sklepie mojamiska.pl, nie wliczając w to kosztów dostawy.

7. Łapki” mogą być wykorzystane wyłącznie na zakup karmy w sklepie mojamiska.pl nie wliczając w to kosztów dostawy.

8. Aktualną liczbę zgromadzonych „Łapek” można zobaczyć w każdej chwili po zalogowaniu się na własne konto w sklepie mojamiska.pl.

9. Zgromadzone „Łapki” mają 12-miesięczny okres ważności – liczony od momentu przyznania „Łapek”. Jeżeli w tym czasie “Łapki” nie zostaną wymienione na rabaty zgodnie z zasadami programu lojalnościowego, tracą ważność i są usuwane.

10. „Łapki” nie naliczają się za zamówienie, w którym Klient wykorzystuje „Łapki”.

11. „Łapki” nie naliczają się za zamówienie, w którym Klient wykorzystuje kod kuponu promocyjnego.

12. W przypadku gdy Klient zrezygnuje z całości lub części zamówienia, „Łapki” zostaną odliczone proporcjonalnie od całości zamówienia lub tej części, z której nastąpiła rezygnacja.

13. „Łapek” nie można przekazywać innym użytkownikom sklepu mojamiska.pl

14. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w „Regulamin Programu Lojalnościowego Moja Miska – „Łapki” oraz rezygnacji z Programu Lojalnościowego Moja Miska – „Łapki”. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej mojamiska.pl.

§12 Ochrona prywatności i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. W przypadku podania danych osobowych ich administratorem będzie podmiot prowadzący Program Moja Miska, tj. Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania opisanych poniżej.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz realizacji pozostałych Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.

4. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

5. W zależności od sytuacji, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

6. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

• zawarcia i wykonania umów zawieranych w ramach Programu Moja Miska,
• wykonania czynności związanych z ewentualną reklamacją,
• świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej mojamiska.pl,
• przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) obejmujących informacje o produktach i usługach w ramach oferty Moja Miska, informacje na temat zdrowia i żywienia psów oraz badanie satysfakcji klienta, jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora,
• prowadzenia korespondencji z Klientem we wszystkich wyżej wymienionych sprawach oraz w każdej innej sprawie, z jaką Klient zwróci się do podmiotu prowadzącego Program Moja Miska.

– zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”.

7. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych dotyczących procesu zawarcia i wykonania umów, w tym do celów badania satysfakcji Klienta, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, oraz w celu marketingu bezpośredniego w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Happy Pets, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową oraz obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe, w tym domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym stosowni pracownicy takich podmiotów) – w zakresie w jakim będą brać udział w działaniach marketingowych.

9. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Happy Pets będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz Happy Pets usługi pocztowe, kurierskie, magazynowe, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, itp.).

10. Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez Happy Pets jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.

11. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected]

12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

13. Nasza strona internetowa posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Kwestia przetwarzania danych osobowych związanych z cookies została opisana w naszej Polityce prywatności. Prosimy zatem o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która jest dostępna pod linkiem: https://www.mojamiska.pl/polityka-prywatnosci.

§13 Własność intelektualna

Cała zawartość strony internetowej mojamiska.pl  chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte na stronach mojamiska.pl

stanowią własność Happy Pets lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

§14 Postanowienia końcowe. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej mojamiska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Happy Pets dokłada starań, aby informacje handlowe na stronie internetowej były prawidłowe i aktualne, mają one jednak charakter informacyjny.

3. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

4. Konsumentom przysługuje ustawowa rękojmia za wady towaru. Przedsiębiorcom zostaje udzielona maksymalnie roczna rękojmia na dany towar, przy czym w przypadku spersonalizowanej karmy rękojmia nie może być dłuższa niż do dnia upływu daty przydatności do spożycia danej porcji karmy.

5. Gwarancji na towar nie udziela się. Nie świadczymy także usług posprzedażnych, innych niż opisane w Regulaminie.

6. Od dnia 1 czerwca 2020 r., w zakresie w jakim wynika to z przepisu art. 385 (5), 556(4) oraz 556(5) Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o Prawach konsumenta, postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, które wprost odnoszą się do konsumentów, w tym postanowienia §8 pkt 5 i 7, §9 oraz §14 pkt 9 Regulaminu, znajdują zastosowanie również do osób fizycznych opisanych w tych przepisach.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej mojamiska.pl

8. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej mojamiska.pl Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

9. W przypadku nie-konsumentów Happy Pets ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, między innymi w przypadku gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

© Moja Miska

Ustawienia ciasteczek