POLITYKA PRYWATNOŚCI
data aktualizacji 07-04-2023 r.
Ochrona prywatności naszych klientów jest dla nas szczególnie ważna. Poniżej przedstawiamy dokument, który krok po kroku opisuje sposoby oraz zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników korzystających z naszego Sklepu Internetowego (dalej: Polityka Prywatności).
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka MM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000963826; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości:
5 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 5252906754; REGON: 521970146.

Dane kontaktowe
Adres do korespondencji: spółka MM Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa
Adres e-mail: [email protected]

II. INFORMACJE OGÓLNE
Administrator dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony praw i interesów osób, których Dane Osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem z strony Sklepu Internetowego. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1) przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych celów mających w oparcie w stosowanych przepisach prawa, w tym w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych
3) adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
4) przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania.

III. DEFINICJE
1) Administrator – spółka MM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, KRS 0000963826, NIP: 5252906754; REGON: 521970146.
2) Pliki Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowania, w szczególności takich jak komputer, telefon, tablet. W plikach cookies są zapisywane oraz przechowywane określone informacje, do których następnie w określonych celach mogą uzyskiwać dostęp systemy teleinformatyczne. Najczęściej Pliki Cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony internetowej jak również w celu gromadzenia danych statystycznych pozwalających na zidentyfikowanie sposobu korzystania ze strony internetowej.
3) Cookies Administratora – oznaczają Pliki Cookies zamieszczane przez Administratora, związane z prowadzeniem przez Administratora Sklepu Internetowego.
4) Cookies Zewnętrzne – oznaczają wykorzystywane przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego Pliki Cookies podmiotów trzecich.
5) Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
6) Informacje Anonimowe – informacje dotyczące sposobu korzystania ze Sklepu Internatowego przez Użytkownika, dostarczane Administratorowi za pośrednictwem poszczególnych narzędzi, między innymi takich jak Google Analytics. Z uwagi rodzaj gromadzonych informacji, Administrator na możliwości przypisania Informacji Anonimowych do konkretnego Użytkownika.
7) Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
8) Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
9) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane dalej Rozporządzeniem lub RODO].
10) Newsletter – oznacza świadczoną przez Administratora usługę drogą elektroniczna, polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi informacji marketingowych w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności.
11) Sklep Internetowy – serwis internetowy Administratora, dostępny pod adresem dostępny pod adresem: https://www.mojamiska.pl/
12) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego.
13) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Sklepu Internetowego.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w następujących celach:
1) rejestracja oraz obsługa konta w Sklepie Internetowym– na podstawie akceptacji warunków Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) zawarcie, realizacja oraz obsługa umów (np. umowy sprzedaży) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
3) działania podejmowanego w celu dokończenia składania zamówienia przez Użytkownika lub usunięcia nieprawidłowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4) obsługa procedury reklamacji oraz odstąpienia od umowy – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
5) kontakt oraz obsługa korespondencji z Użytkownikiem – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
6) działalność marketingowa (dostarczanie informacji handlowych) – na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO,
7) obsługa opinii – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
8) obsługa mediów społecznościowych – na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
9) wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością, księgowością oraz podatkami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
11) dostosowanie i rozwój funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym jego struktury i zawartości oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez Sklep Internetowy usług – na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz zgody Użytkowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO,
12) tworzenia archiwum w przypadku zaistnienia po stornie Administratora konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia przez Użytkowania lub osoby trzecie określonych roszczeń na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
13) prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych przy korzystaniu Informacji Anonimowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

V. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OPIS SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA
1) Rejestracja i obsługa konta
Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika związane z wykonywaniem usługi świadczonej droga elektroniczną polegającej na rejestracji oraz obsłudze konta w Sklepie Internetowym. W wyżej wskazanym zakresie Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe Użytkownika jak: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, ustawienia konta, w przypadku dokonania zakupów historia zakupów, informacje na temat dostawy, historia płatności. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji i obsługi konta Użytkownika.
2) Zawarcie, realizacja i obsługa umów
W celu realizacji zawartych z Użytkownikiem umów, Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe Użytkownika jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej, a także dane dotyczące zamówionych towarów.

3) Działania podejmowane w celu dokończenia zamówień lub usunięcia nieprawidłowości
W przypadku, gdy Użytkownik rozpoczyna składanie zamówienia, jednakże go nie finalizuje, Administrator może podejmować działania przypominające o możliwości dokończenia procesu składania zamówienia. W tym celu Administrator może wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające informacje o niedokończonym zamówieniu oraz zachętę do sfinalizowania transakcji. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych Danych Osobowych uniemożliwiających Administratorowi realizację zamówienia, Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem mailowo lub telefonicznie w celu ich modyfikacji lub uzupełnienia. Na potrzeby wyżej opisanych działań Administrator może przetwarzać Dane Osobowe podane w trakcie składania zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje o zawartości koszyka oraz wszelkie inne dane pozostawione w związku z rozpoczętym procesem zakupowym.

4) Obsługa reklamacji oraz odstąpienia od umowy
W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika zawarte w treści reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub reklamacji. Po zakończonej procedurze reklamacyjnej lub odstąpienia od umowy, Administrator dokonuje archiwizacji Danych Osobowe na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
5) Komunikacja i obsługa korespondencji
W celach związanych z komunikacją z Użytkownikiem, Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe Użytkownika jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz język, w którym Użytkownik chce porozumiewać się z Administratorem. Ponadto przetwarzane są również wszelkie inne Dane Osobowe podane przez Użytkowania w treści prowadzonych z Administratorem korespondencji. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem.

6) Działania Marketingowe
W celach związanych z przesyłaniem za pośrednictwem Newslettera informacji marketingowych, w tym ofert handlowych, Administrator przetwarza Dane Osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu subskrypcji Newslettera. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszej subskrypcji. W tym celu konieczne jest kliknięcie w odpowiedni link widoczny w otrzymywanych od Administratora wiadomościach mailowych lub przesłanie stosowanej informacji o rezygnacji z subskrypcji na adres
e-mailowy Administratora tj. [email protected]

W celach związanych z przekazywaniem Użytkownikowi informacji marketingowych, drogą telefoniczną (rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS), Administrator przetwarza Dane Osobowe w postaci numeru telefonu. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu pozyskiwania przez Użytkownika informacji marketingowych. Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego otrzymywania informacji marketingowych drogą telefoniczną. W celu rezygnacji, niezbędne jest przesłanie Administratorowi stosownej informacji o rezygnacji z chęci dalszego otrzymywania informacji handlowych drogą telefoniczną na adres e-mailowy [email protected]

Przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych dokonywane jest przez Administratora wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w tym zakresie. Administrator zapewni na stronie internetowej odpowiednie narzędzia (check-box) za pośrednictwem, których Użytkownik będzie miał możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej określoną droga komunikacji oraz przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu.

7) Obsługa opinii
W przypadku publikacji na stronie Sklepu Internetowego przesłanej Administratorowi opinii Użytkownika, Administrator przetwarza takie Dane Osobowe Użytkownika jak:
Adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko Użytkownika.

8) Obsługa mediów społecznościowych
W przypadku gdy, Użytkownik obserwuje profile Administratora w serwisach społecznościowych lub wchodzi w interakcję z publikowanymi treściami, Administrator uzyskuje dostęp do Danych Osobowych Użytkownika publicznie dostępnych na profilu społecznościowym Użytkownika. Przetwarzanie Danych Osobowych w powyższym zakresie następuje w celu obsługi danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego. Korzystanie przez Użytkownika z serwisów społecznościowych podlega odrębnym regulaminom i politykom prywatności, dostępnych bezpośrednio na stronach internetowych serwisów.

9) Wypełnienie zobowiązań prawnych
W związku z wykonywaniem zawartych z Użytkownikami umów, Administrator zobowiązany jest do realizacji ciążących na nim obowiązków podatkowych i księgowych. W tym celu przetwarza takie Dane Osobowe Użytkownika jak: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

10) Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń
Korzystanie przez Użytkowania ze Sklepu Internetowego, a także zawieranie z Administratorem umów może rodzić w przyszłości określone roszczenia po stronie Użytkownika lub Administratora. W związku z powyższym Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator może przetwarzać wszelkie Dane Osobowe mające związek z danym roszczeniem.

11) Optymalizacja i rozwój Sklepu Internetowego
W celu optymalizacji Sklepu Internetowego oraz wprowadzania nowych funkcjonalności, Administrator podejmuje szereg działań analitycznych oraz statystycznych z wykorzystaniem w tym celu Informacji Anonimowych. Administrator nie ma możliwości zapewnienia Użytkownikowi dostępu Informacji Anonimowych, ponieważ z uwagi na poziom ich ogólności nie jest wstanie przypisać ich do konkretnego Użytkownika.

12) Prowadzenie archiwum
W celu możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z Użytkownikiem oraz wymienionej korespondencji, a także obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, celu obrony, Administrator tworzyć archiwa, zarówno w postaci tradycyjnej lub cyfrowej.

13) Prowadzenie działań analitycznych oraz statystycznych
W celu poprawienia jakości oraz funkcjonalności Sklepu Internetowego Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców. W ramach narzędzi analitycznych Administrator posiada dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane Osobowe Użytkownika mogą być ujawniane:
1) hostingodawcy, na którego serwerze przechowywane są Dane Osobowe Użytkownika,
2) operatorom płatności internetowych,
3) przewoźnikom, w tym w szczególności firmom kurierskim,
4) podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora,
5) podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora,
6) innym niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z prowadzoną przez niego działalnością, które mogą również obejmować Dane Osobowe;
7) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowo – księgowe,
8) organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności takim jak sądy, prokuratury, służby policyjne oraz służby bezpieczeństwa.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach określonego celu przetwarzania.
2. Zakończenie przetwarzania Danych Osobowych w ramach jednego celu nie jest równoznaczne z całkowitym usunięciem lub zniszczeniem Danych Osobowych, bowiem dalsze ich przetwarzanie może być uzasadnione w ramach innego celu. Całkowite usunięcie lub zniszczenie Danych Osobowych Użytkownika następuje w momencie zakończenia realizacji przez Administratora wszystkich celów przetwarzania oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.
3. Opis poszczególnych okresów przetwarzania:
1) konto Użytkownika – Dane Osobowe związane z kontem przetwarzane są przez okres funkcjonowania konta Użytkownika,
2) realizacja zamówień i zawartej umowy – Dane Osobowe związane z zawartą umową przetwarzane są przez okres niezbędny do jej zawarcia i wykonania,
3) działania podejmowane w celu dokończenia zamówień – Dane Osobowe związane z niedokończonymi zamówieniami będą przetwarzane przez okres maksymalnie roku od dnia, w którym Użytkownik składał zamówienie,
4) reklamacje i odstąpienia od umowy – Dane Osobowe związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi reklamacji lub odstąpienia od umowy,
5) działalność marketingowa – Dane Osobowe związane z Newsletterem będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika z Newslettera. Dane Osobowe związane z przekazywaniem informacji handlowej drogą telefoniczną, przetwarzane są do czasu odwołania zgody przez Użytkownika;
6) opinie – Dane Osobowe związane z wystawieniem opinii będą przetwarzane przez okres publikacji opinii przez Administratora,
7) kontakt i obsługa korespondencji – Dane Osobowe związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu z Użytkownikiem,
8) obowiązki podatkowe i księgowe – Dane Osobowe związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęściej 5 lat od zakończenia roku podatkowego;
9) archiwum – Dane Osobowe związane z archiwum będą przetwarzane do czasu utraty przydatności informacji, które znajdują się w archiwum,
10) ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – Dane Osobowe związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa;
11) media społecznościowe – Administrator nie mam wpływu na okres przechowywania Dane Osobowe w serwisach społecznościowych.
12) analiza i statystyka – Dane Osobowe związane z analityką i statystyką będą przetwarzane do czasu utraty przydatności lub skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu.

VIII. INFORMACJE O PRAWACH UŻYTKOWNIKA
1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do Danych Osobowych – Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane, a jeśli tak to także do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania. Użytkownik ma także prawo żądać dostarczenia kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu,
b) prawo do sprostowania przetwarzanych Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawdziwych Danych Osobowych, a także ma prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędnych lub mylnych informacji w zakresie jego Danych Osobowych,
c) prawo do usunięcia Danych Osobowych Użytkownika (prawo do bycia zapomnianym) – przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia Danych Osobowych i wyłącznie w sytuacjach, w których Administrator nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania,
d) prawo do ograniczenia przetwarzanych Danych Osobowych do określonego celu – przysługuje w sytuacji, gdy zdaniem Użytkownika Dane Osobowe posiadane przez Administratora są przetwarzane w sposób nieprawidłowy lub bezpodstawny,
e) prawo do przenoszenia Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dostarczone Administratorowi Dane Osobowe, a także prawo przesłać otrzymane dane innemu administratorowi,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
g) wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonywanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h) prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – w przypadku uznania, że Administrator przetwarza Dane Osobowe są w sposób niezgody z obwiązującymi przepisami prawa, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. W przypadku chęci skorzystania z wyżej opisanych praw, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: [email protected]
XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies
1. W ramach Sklepu Internetowego Administrator wykorzystuje następujące Pliki Cookies:
1) ze względu na czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika:
a) sesyjne – tymczasowe, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczenia strony Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej,
b) stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia z urządzenia.
2) Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:
a) niezbędne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz korzystania z jego podstawowych funkcjonalności,
b) funkcjonalne – wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania pobocznych funkcjonalności Sklepu Internetowego, takich jak chat czy ankiety statystyczne. Nie wszystkie z pobocznych funkcjonalności są zawsze aktywne na stronie Sklepu Internetowego,
c) społecznościowe – zapisywane i wykorzystywane w związku z funkcjonalnością zintegrowanych ze Sklepem Internetowym serwisów społecznościowych. Mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań związanych z serwisami społecznościowymi.
d) analityczne – zwane statystycznymi – wykorzystywane w celu zbierania informacji o sposobach korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego.
3) Czas przechowywania Danych Osobowych w Plikach Cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na Urządzeniu.
4) W ramach Sklepu Internetowego Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne, służące do zbierania danych statystycznych i analitycznych, a także służące do weryfikacji sposobu korzystania przez ich Użytkowników ze Sklepu Internetowego. W celu realizacji powyższych zadań, Administrator korzysta z zewnętrznego narzędzia Google Analytics. Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics dostępne są pod adresem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.
Zarządzanie Plikami Cookies
1) Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika. Zgoda Użytkownika nie jest jednak wymagana w zakresie Plików Cookies, których stosowanie jest niezbędne do możliwości świadczenia usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego.
2) Zgoda na wykorzystywanie Plików Cookies wyrażana jest poprzez zaznaczenie przez Użytkownika określonego pola wyboru w zamieszonym na stronie Sklepu internetowego banerze Plików Cookies lub poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki.
3) Użytkownik w każdym czasie może ograniczyć lub wyłączyć Pliki Cookies w swojej przeglądarce poprzez takie jej ustawienia, aby blokowała ona Pliki Cookies lub ostrzegała Użytkownika przed ich zapisaniem na Urządzeniu.
4) Użytkownik może zarządzać Plikami Cookies z poziomu Sklepu Internetowego za pośrednictwem banneru Plików Cookies, a także przy wykorzystaniu określonych wtyczek do przeglądarek wspierających zarządzanie Plikami Cookies.
5) Poniżej zamieszczone zostają odnośniki do informacji jak dokonać modyfikacji ustawień Plików Cookies z poziomu poszczególnych przeglądarek:
a) Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
b) Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek
c) Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
d) Opera
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
e) Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
6) Wyłączenie lub ograniczenie obsługi Plików Cookies może uniemożliwiać lub utrudnić Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu Internetowego lub dostępnych w nim funkcjonalności.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Administrator nie przekazuje Danych Osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator stosuje odpowiednio dobrane środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie określonych standardów bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych Danych Osobowych. Ochrona Danych Osobowych zapewniana jest przez stosowanie określonych systemów oraz procedur mających na celu zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych przed ich niepożądanym ujawnieniem.

XII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU
Administrator nie podejmuje wobec Użytkownika decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz aktualizacji treści niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli będzie to niezbędne w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa lub wprowadzeniem przez Administratora nowych funkcjonalności w Sklepie Internetowym.

Moja Miska