1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu jest Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 208, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000554566, NIP 5223028050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej również: „Organizator”).
1.1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs świąteczny” (dalej również: „Konkurs”).
1.2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
1.3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”).
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz (dalej również: „Uczestnik”).
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
1.6. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1 Konkurs będzie przeprowadzony na fan page’u sklepu MojaMiska.pl: www.facebook.com/MojaMiskapl/.
2.2 Konkurs będzie trwał w dniach od 9.12.2018 r. do 16.12.2018 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD
3.1. Konkurs polega na:
• zrobieniu zdjęcia lub wideo przedstawiającego psa Uczestnika z akcentami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
• umieszczeniu przez Uczestnika zdjęcia lub wideo pod postem informującym o Konkursie na portalu społecznościowym Facebook,
3.2. Nagrody zostaną przyznane autorom trzech zdjęć, które zgromadzą największą liczbę polubień komentarza, w którym zostaną opublikowane, pod postem informującym o Konkursie na portalu społecznościowym Facebook.
3.3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na fan page’u sklepu MojaMiska.pl: https://www.facebook.com/MojaMiskapl/ w dniu 17.12.2018r. Dodatkowo każdy ze zwycięzców zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach Konkursu. Przyznane nagrody zostaną następnie wysłane pocztą na adres udostępniony przez laureata Konkursu.
3.4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego w Konkursie zdjęcia lub wideo, i że przysługują mu do niego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). W zamian za możliwość uczestnictwa w Konkursie Uczestnik udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji Organizatorowi uprawniającej ten podmiot do korzystania z przesłanego zdjęcia lub wideo na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 wskazanej wyżej ustawy, w szczególności do korzystania w zakresie wymaganym przez Happy Pets Sp. z o.o. dla celów marketingowych, handlowych i reklamowych. Uczestnik zezwala jednocześnie na wykonywanie wszelkich praw zależnych od przesłanego zdjęcia lub wideo oraz na wykorzystywanie swojego wizerunku znajdującego się na zdjęciu lub wideo we wskazanym wyżej zakresie. Uczestnik wyraża także zgodę na publikację przez Organizatora na fan page’u sklepu MojaMiska.pl: https://www.facebook.com/MojaMiskapl/ swojego imienia i nazwiska w razie uzyskania nagrody w Konkursie.
3.5. Zabrania się w ramach Konkursu zgłoszenia zdjęcia lub wideo, które:
a. może stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zawierających treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite lub wulgarne,
b. było zgłoszone wcześniej w innym konkursie.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu bez podania przyczyny.

 

4. NAGRODY
4.1. Nagrodami w Konkursie są przysmaki naturalne dla psów.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”. Reklamacje dotyczące Konkursu muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Uczestników do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5.4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
6.1. W przypadku podania danych osobowych ich administratorem będzie Organizator.
6.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz do realizacji pozostałych Celów Przetwarzania opisanych poniżej.
6.3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres realizacji pozostałych Celów Przetwarzania. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Celami Przetwarzania.
6.4. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.
6.5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić, w zależności od sytuacji, art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
6.6. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu umożliwienia wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie,
b) wykonania czynności związanych z ewentualną reklamacją,
c) wykonania pozostałych czynności opisanych w Regulaminie,
d) prowadzenia korespondencji z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem oraz w każdej innej sprawie, z jaką Uczestnik zwróci się do Organizatora.
– zwanych dalej: „Celami Przetwarzania”
6.7. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, oraz w celu marketingu bezpośredniego w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6.8. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Happy Pets, a także podmioty zaangażowane w organizowane wydarzenia i działania marketingowe związane z Konkursem, w tym dostawcy usług IT, media społecznościowe, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe.
6.9. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Happy Pets będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz Happy Pets usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, itp.).
6.10. Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez Happy Pets jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.
6.11. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, jeżeli taka zgoda była wyrażona. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: [email protected]
6.12. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
7.2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://mojamiskaprod.wpengine.com/moja-miska-informacje/regulamin-konkursu-konkurs-swiateczny/. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie www.facebook.com lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7.3. Konkurs nie jest sponsorowany ani współorganizowany przez podmiot prowadzący serwis Facebook.com, a jego udział ogranicza się do udostępnienia platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu.
7.4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

Moja Miska