Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia z nami korespondencji

Jeżeli będą Państwo kontaktowali się z nami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, bramka kontaktowa na naszej stronie internetowej mojamiska.pl), telefonu lub pisemnie, i w ramach takiej korespondencji będą Państwo przekazywać nam dane osobowe, będą miały zastosowanie poniższe, dodatkowe informacje. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-390, ul. Grójecka 208, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554566, NIP: 522-30-28-050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł („Happy Pets”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych (w zależności od tego, czego dotyczy korespondencja) może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach („Cele Przetwarzania”):

1.w celu odpowiedzi na otrzymany od Państwa kontakt, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą,2. w celu załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają, oraz

2. w celu dalszej obsługi kontaktu/korespondencji z Państwem prowadzonej,

3. w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) obejmujących informacje o produktach i usługach w ramach oferty Moja Miska, informacje na temat zdrowia i żywienia psów oraz badanie satysfakcji klienta, jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu z Państwem. Dane osobowe będą przechowywane przez nie dłużej niż do czasu realizacji celów wskazanych powyżej . W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanymi niżej Celami Przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Happy Pets, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową oraz obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania danych. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Happy Pets będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz Happy Pets usługi pocztowe, kurierskie, magazynowe, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą także domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Happy Pets.

Macie Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Happy Pets mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: [email protected].  

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Moja Miska