Dodatkowe zapisy RODO w umowach zawieranych z Kontrahentami

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (landing page do umów zawartych z Happy Pets)

Administratorem danych osobowych jest Happy Pets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-095, Plac Bankowy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000554566, NIP: 522-30-28-050, kapitał zakładowy 5 000,00 zł („Happy Pets”).

Państwa dane zostały nam przekazane przez Państwa pracodawcę, mocodawcę, zleceniodawcę, kontrahenta i/lub spółkę której organów są Państwo członkiem („Kontrahent”) w związku z zawartą z Happy Pets umową współpracy („Umowa”). Przekazane dane osobowe nie obejmują danych wrażliwych, i dotyczą w szczególności następujących kategorii danych – dane identyfikacyjne, kontaktowe, pracownicze, służbowe, dane zawarte w odpisie z KRS Kontrahenta.   

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych (w zależności od sytuacji) może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), takim interesem jest zawarcie i wykonanie Umowy oraz dalsza realizacja Współpracy z Kontrahentem. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach („Cele Przetwarzania”) związanych z realizacją Umowy, a także dalszą ewentualną współpracą Happy Pets z Kontrahentem („Współpraca z Kontrahentem”).

Informujemy, iż w Umowie Kontrahent został zobowiązany do niezwłocznego przekazania Państwu następujących informacji:

  1. o tym, że Kontrahent jest źródłem danych, od którego Happy Pets pozyskało Państwa dane,
  2. o zakresie Państwa danych osobowych przekazanych Happy Pets,
  3. o stosunku prawnym w związku z którym Państwa dane zostały przekazane Happy Pets.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Celów Przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Po upływie powyższych okresów Państwa dane będą przechowywane, przez okresy przewidziane przepisami prawa oraz przez okresy wynikające z odpowiedzialności cywilnoprawnej Happy Pets i/lub Kontrahenta z tytułu działań/zdarzeń/czynności prawnych i/lub faktycznych w ramach Współpracy z Kontrahentem, w których Państwo uczestniczyli. 

Odbiorcami Państwa danych mogą być podwykonawcy, inni kontrahenci Happy Pets oraz dalsze podmioty biorące udział w realizacji Współpracy z Kontrahentem. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Happy Pets będzie uzasadniona Celami Przetwarzania (np. podmiotom świadczącym na rzecz Happy Pets usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych, w tym usług dot. chatu, lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT), w tym w zakresie w jakim takie usługi mogą być związane ze Współpracą z Kontrahentem, a także przetwarzaniem danych w systemach i zasobach informatycznych oraz obsługą takich systemów i zasobów.

Macie Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Happy Pets mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: [email protected].

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Moja Miska